۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

مقررات بخش اورولوژی

ضمن عرض خیر مقدم به دستیاران و کلیه دانشجویان محترم بخش اورولوژی، جهت ایجاد هماهنگی و نظم در بخش الزامی است که مقررات زیر رعایت شود.

1- با فرم و پوشش تایید شده از طرف وزارتخانه، آراسته و تمیز در بخش حاضر شوند و حتماً اتیکت شناسایی داشته باشند.

 

2- نوع گفتار، نحوه ی نشستن، رفتار و اخلاق سروران گرامی مناسب یک محیط کاری رسمی- دانشگاهی باشد.

 

3- ویزیت، رسیدگی و برخورد با بیماران با خوشرویی و صبوری انجام شود. حتماً خود و رتبه ی شغلی خود را به بیمار معرفی نموده و مختصری از روند درمان و شرح بیماری آنچنانکه برای بیمار قابل درک باشد را توضیح دهند.

 

4- حضور به موقع بر بالین الزامی است، دستورات پزشکی باید مکتوب با ثبت تاریخ، ساعت و شیفت باشد. دستورات تلفنی و یا شفاهی تا در پرونده ثبت نشود اجرا نخواهد شد.

 

5- ساعت ثبت دستورات در پرونده منطبق بر ساعت ویزیت باشد نه زودتر.

 

6- از آنجائیکه هدف اساسی این بخش کمک به بهبود حال بیمار و رضایتمندی وی می باشد تعامل با پرسنل با حسن خلق و رعایت ادب و احترام صورت گیرد.

 

7- انجام ویزیت روزانه و نوشتن پرونده های بیماران به طور دقیق الزامی است.

 

8- پرونده های بیماران از ایستگاه بدون اطلاع پرسنل و منشی خارج نشود.

 

9- الزامی است دستیاران محترم بعد از انجام هر عمل جراحی پرونده بیمار را نوشته تا همراه بیمار به بخش انتقال یابد و دستورات پزشک به موقع اجرا گردد.

 

10- در ثبت دستورات دارویی حتماً مقدار، نحوه و دفعات مصرف قید شود.

 

11- نظر به اینکه ترخیص بیماران از ساعت11 صبح به بعد انجام نمی شود، در صورتیکه پزشک معالج بیمار نمی تواند به موقع برای ویزیت بیمار حاضر شود، تلفنی از ایشان برای بیمار کسب تکلیف شود.

 

12- از آنجائیکه حفظ نظم و آرامش در یک مجموعه منوط به رعایت نظم و مقررات توسط تک تک افراد مجموعه است، الزامی است که مقررات بخش توسط هر کدام از سروران گرامی رعایت شود.